Zich aanpassen en innoveren

Kwalitatieve doelstellingen

De Belgische voedingsindustrie moet:

  • Blijven investeren en dit prioritair in nieuwe en duurzamere productiesystemen
  • Het deel van de toegevoegde waarde gewijd aan O&O opdrijven door nieuwe technieken en nieuwe producten te ontwikkelen die o.a. bijdragen tot een evenwichtigere voeding en een duurzamer voedingssysteem
  • Uitvindingen op een doeltreffendere manier beschermen door het aantal octrooi-aanvragen op te drijven

Ambities van de sector

  • Investering/toegevoegde waarde > 18% elk jaar
  • Interne uitgaven R&D/toegevoegde waarde > 3% elk jaar

Bijdrage en plan van aanpak van FEVIA

Ervoor zorgen dat de twee competentiepolen Wagralim en Flanders’ FOOD genoeg middelen krijgen om de innovatie in de voedingsindustrie te blijven aanmoedigen

Door:

  • De bedrijven aan te sporen om lid te worden van Wagralim en Flanders’ FOOD
  • Bij te dragen aan de projecten van Wagralim en Flanders’ FOOD aan 1,5 FTE
  • Actief deel te nemen aan Strategische Vergaderingen en Raden van Bestuur van deze twee organismen

Bijdrage aan de « Sustainable Development Goals »

Indicatoren

Evolutie van de investeringen

invest evol NL

Het aandeel van de investeringen in de toegevoegde waarde van de voedingsbedrijven kent ups en downs, maar lijkt de afgelopen jaren toe te nemen. Wel wijzen we erop dat de beschikbare gegevens ons niet toelaten om vast te stellen of de doorgevoerde investeringen in hoofdzaak investeringen zijn die het meeste bijdragen tot de duurzame ontwikkeling.

Evolutie van de uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling

Evol R&D NL

De evolutie van de interne uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling vertoont de voorbije jaren een gestage groei en een spectaculaire toename in 2014 en 2015. De ratio investering/toegevoegde waarde is bijgevolg positief geëvolueerd en heeft de 3% behaald. Ook al is de evolutie van de voorbije jaren positief, toch blijft dit percentage laag in vergelijking met de verwerkende industrie in haar geheel (9,71%).

Aantal projecten en uitgaven in de competentiecentra

Wagralim en Flanders’ FOOD zijn de twee competentiecentra van de Belgische voedingsindustrie. Deze twee centra werden opgericht met de steun van de gewestelijke overheden, in nauwe samenwerking met FEVIA Wallonie en FEVIA Vlaanderen.

Midden 2017 werden 87 projecten gelanceerd en ondersteund door Wagralim en Flanders’ FOOD. Het totaalbudget dat aan deze projecten werd toegewezen, bedraagt meer dan €105 miljoen waarvan 28% afkomstig is uit het bedrijfsleven. De projecten zijn sterk uiteenlopend en omvatten zowel het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten op de markt (met name om in te spelen op vraagstukken inzake gezondheid en voedselveiligheid), als de verbetering van de intrinsieke kwaliteit van producten of het verbeterde gebruik van nevenstromen.

Aantal actieve onderzoekers

In 2015 telde de Belgische voedingsindustrie 1.173 onderzoekers, hetzij 322 meer dan in 2008. (Bron: Federaal Wetenschapsbeleid).

Aantal octrooiaanvragen

Tussen 2006 en 2016, werden 246 octrooien toegekend aan Belgische voedingsbedrijven (bron: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie), hetzij meer dan een twintigtal per jaar. Het aantal octrooien per jaar is de laatste jaren toegenomen. Deze toename wordt onder andere verklaard door de hervorming van het octrooiensysteem, zoals de verlenging van hun geldigheidsduur.